سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پرده پانچ شده و پرده زبرا جهت سالن چند منظوره شهرک بعثت ... طبق استعلام پیوست هزینه حمل و نقل و نصب بعهده تامین کننده است

مربوط به شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PETZONE-407-1402334 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

پرده پانچ شده و پرده زبرا جهت سالن چند منظوره شهرک بعثت ... طبق استعلام پیوست هزینه حمل و نقل و نصب بعهده تامین کننده است


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید