استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :PETZONE-745-14034182 گروه : سایر
شرح استعلام :

منسوجات چوبی طبق مشخصات استعلام پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-743-14034207 گروه : سایر
شرح استعلام :

چاپ خط حرارتی ...طبق استعلام پیوست... محل تحویل سازمان مشخص میکند


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-740-14031034 گروه : سایر
شرح استعلام :

کیسه زباله .... طبق استعلام


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-731-14034182 گروه : سایر
شرح استعلام :

قطعات MDF منسوجات چوبی طبق استعلام پیوست تحویل و نصب واجرا طبق مشخصات پیوست هزینه حمل ونقل و...بعهده تامین کننده می باشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-729-14034173 گروه : سایر
شرح استعلام :

پتو ،لحاف یکنفره و دو نفره محل تحویل سازمان مشخص می کند هزینه حمل و نقل با تامین کننده میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-728-14031025 گروه : سایر
شرح استعلام :

مهره برنجی 1/4 و شیر برقی ... محل تحویل سازمان مشخص می کند هزینه حمل و نقل با تامین کننده میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-727-14031038 گروه : سایر
شرح استعلام :

باتری شارژی گوشی رومیزی بی سیمی . گوشی . ....طبق مشخصات استعلام پیوست محل تحویل سازمان مشخص می کند هزینه حمل و نقل با تامین کننده میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-726-14034140 گروه : سایر
شرح استعلام :

تشک یکنفره برند رویا... طبق مدل درخواستی استعلام محافظ تشک و بالش ... طبق مدل درخواستی استعلام محل تحویل سازمان مشخص می کند هزینه حمل و نقل با تامین کننده میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-719-14034183 گروه : سایر
شرح استعلام :

ملحفه. کاور محافظ لحاف .و... هزینه حمل ونقل وتخلیه بعهده تامین کننده می باشد تحویل سازمان


فایل استعلام بهاء :