سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پرده زبرا طبق مشخصات همراه با نصب و ...حتما هماهنگی شود جهت اندازه گیری احتمال مغایرت در اندازه های قید شده در استعلام زیاد است ...

مربوط به شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PETZONE-400-14023662 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

پرده زبرا طبق مشخصات همراه با نصب و ...حتما هماهنگی شود جهت اندازه گیری احتمال مغایرت در اندازه های قید شده در استعلام زیاد است ...


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید