سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مواد آزمایشگاهی(ست محلول استاندارد کدورت سنج) طبق مشخصات تقاضا

مربوط به شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PETZONE-399-14023774 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

مواد آزمایشگاهی(ست محلول استاندارد کدورت سنج) طبق مشخصات تقاضا


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید