استعلام های خرید گروه تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی

شماره استعلام :PETZONE-399-14023774 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

مواد آزمایشگاهی(ست محلول استاندارد کدورت سنج) طبق مشخصات تقاضا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-366-14023611 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

1-شیربرقی (سلنوئید ولو)سایز1/2مطابق با تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-336-14023606 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

تجهیزات پزشکی شامل (صندلی و تخته ستون فقرات ...)طبق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-325-14023584 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

تجهیزات آزمایشگاهی سوآپ....طبق مشخصات استعلام پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-258-14023380 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

تجهیزات آزمایشگاهی کیت اورینگ مربوط به مه پاش دستگاه جذب اتمی با کد فنی 9910093400


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-245-14023353 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

مواد آزمایشگاهی طبق مشخصات استعلام پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-06-14012935 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

وسایل آزمایشگاهی 1- پمپ خلآ دیافراگمی برند KNF مدل N022AT.18 2-پمپ خلآ تیغه ای خشک برند Becker مدل DT4.4


فایل استعلام بهاء :