سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کمپرسور کولر اسپیلت 100 هزار اسکرال کوپلند... کمپرسور کولر اپیلت 30هزار پیستونی طبق استعلام پیوست .. هزینه حمل و نقل بعهده تامین کننده می باشد

مربوط به شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PETZONE-409-14023691 گروه :ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

کمپرسور کولر اسپیلت 100 هزار اسکرال کوپلند... کمپرسور کولر اپیلت 30هزار پیستونی طبق استعلام پیوست .. هزینه حمل و نقل بعهده تامین کننده می باشد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید