استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :PETZONE-401-14023599 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن نمره 220 طبق مشخصات تقاضا پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-370-14023726 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

مواد آزمایشگاهی نیترات .فسفات. کاغذصافی طبق مشخصات استعلام پیوست تحویل انبار سازمان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-35-14012938 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

مواد شیمیایی.....طبق استعلام پیوست..


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-34-14013168 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

مواد شیمیایی سولفات و......طبق استعلام پیوست


فایل استعلام بهاء :