استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :PETZONE-621-14024578 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن کمپریسور......... طبق استعلام


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-554-14024330 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

مواد آزمایشگاهی .....طبق استعلام


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-530-14024200 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن موتور ... طبق استعلام پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-522-14024182 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن دنده .... طبق استعلام پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-506-14024161 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

مواد آزمایشگاهی سولفات جیوه ... طبق استعلام پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-401-14023599 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن نمره 220 طبق مشخصات تقاضا پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-370-14023726 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

مواد آزمایشگاهی نیترات .فسفات. کاغذصافی طبق مشخصات استعلام پیوست تحویل انبار سازمان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-35-14012938 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

مواد شیمیایی.....طبق استعلام پیوست..


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PETZONE-34-14013168 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

مواد شیمیایی سولفات و......طبق استعلام پیوست


فایل استعلام بهاء :